މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

4465 ރުފިޔާ ލިބިގެން މުވައްޒަފުންނަށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ނޫޅެވޭނެ: ވަޙީދު

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 4465 ރުފިޔާ ލިބިގެން އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދުވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވަނީ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ދަތިވަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ބޭކާރު ހަރަދުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. 

އެގޮތުން މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށް ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަން ވަޙީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނުދެވިގެން އުޅެނީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރައާއި އެހެންވެސް ބައެއް ކަންކަން ކުރަންވުމުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ އުދާސްތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"ހަމަ އަގަށް ވަރަށް ބާރުލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވޭނެ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިގްތިސޯދީ ގޮތުން މިދިމާވި ހާލަތްތަކުގައި ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބަހަނާގައި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރި ކަމުގެ ސާފު ދަލީލަކީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބިލިއަނުން ފައިސާ އެބަ ހޭދަކުރެވޭ މި ކޮވިޑްގެ ތާށީގެ ތެރޭގައިވެސް،" ވަޙީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޙީދު ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަސަރުގަދަ ފޮޓޯއެއް ފެނުނުކަމަށެވެ. އެ ފޮޓޯގައި ހުރި ދައްތައަކު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ލިޔުމުގައި "ވަޒީފާގައި 36 އަހަރު، މުސާރަ 4465، ޙައްޤު މިންވަރު" މިހެން ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި، އެވަރުގެ މުސާރައެއް ލިބިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކަށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ