މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އިންނަމާދޫގެ ވޯޓުވަނީ އޮޅުވާލާފައި، މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިން: ނަސްރުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ މިހާރުވަނީ ކަމާއިބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް، އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރި ނަސްރުﷲ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވީ، ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކޮށް ދާއިރާގެ 5 ރަށުގެ ތެރެއިން 4 ރަށުގެ ބޮޑު އަޤުލަބިއްޔަތަކުން އޭނާ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ދާއިރާގެ އެއް ރަށަކުން ރަށުގައި ދިރި ނޫޅޭ އަދަދަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓުތަކެއް އަޅާ އަދި ނަތީޖާ ޝީޓަށް އެތައް ބަދަލެއް ގެނެސް ނަތީޖާ 1 ވޯޓުގެ ތަފާތުން އެރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ކުރިއެރު ހޯދައިދިނުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މާލެ އާއި ރަށުގައި ވޯޓުލާފައި ހުރި މީހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ތަކުރާރު ވެފައި ވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އެކަން ކުރި ފަރާތް ތަކުން އަންނަނީ އޭނާއަށް ގުޅާ އެކަމަށް އިޢުތިރާފް ވަމުން ކަމަށް ވެސް "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ނަސްރުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މި މައްސަލަ މިހާރުވަނީ އިންތިޚާބީ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅިފައި. މިމައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން މިހާރުގެ  ވަގުތީ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
އިންނަމާދޫގެ ނަތީޖާ ޝީޓުކަމަށް ބުނެ އާންމުކޮށްފައިވާ ޝީޓު --
އޭނާ ވިިދާޅުވީ, ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ، ރަސްމާދޫ، ކިނޮޅަސް އަދި ފައިނު މިރަށް ރަށުން އޭނާއަށް ބޮޑުތަފާތަކުން ތާއީދު ދީފައިވާއިރު 1 ރަށަކުން މިފަދަ އަމަލެއް ކޮށްގެން އިންތިޚާބު ވާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަނެއް 4 ރަށަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އިންތިޚާބަށް ވަގުވޯޓު އެޅުމުންވެސް އޭނާއަށް ޖުމްލަ ވޯޓުން 2 ވޯޓު ގެ ކުރި އެރުމެއް އޮތުމުން، ޝީޓުގައި 117 ޖަހާފައިވާ އަދަދު 119 އަށް ބަދަލު ކޮށްގެން އެފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ކުރިއަށްއޮތްތާ އެ ބޭފުޅާ (ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު) އަށް ޕާޓީގައި އޮތް އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގެއްލިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ވެސް ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ރ. އިންނަމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ހޮވިފައިވަނީ 191 ވޯޓުންނެވެ. އަދި އޭނާއާއި އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރި ރ. މަޑުއްވަރީ ނަސްރުﷲ ޙުސައިންއަަށް ލިބިފައިވަނީ 190 ވޯޓެވެ. އަދި ދެން މި މަޤާމަށް ވާދަކުރި ރ. ފައިނު މޫސާ ޢުމަރުމަނިކަށް ލިބިފައިވަނީ، 110 ވޯޓެވެ.

އެންމެ ވޯޓަކުން ރ. އިންނަމާދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ހޮވިފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާއިރު، އިންނަމާދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި އެކިތަންތަން ކަނޑާފައިވާކަން އާންމުވެފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓުން ފާހަގަ ވެއެވެ. 

ނަމަވެސް، މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް އަދި މިހާތަނަށް ވަނީ މުޅިން ސާފުނުވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޚާލިދު 2 months ago

އެންމެ ޑިމޮކުރަސީ އޭ ކިޔާ މީހުންވެސް އުޅޭ ގޮތް ދޯ. ޗީޑި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ