މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ތޯހިރު

ކިނޮޅަސް ބަނދަރު މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެމްޓީސީސީން ދަނީ

ރ. ކިނޮޅަހަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީން އެރަށަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ކިނޮޅަސް ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލީ މާރޗު 2021ގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިއުލާން ކުރުމުގެ ފަހުން ކައުންސިލުން ޑިޒައިނަށް އިތުރު ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދުމުން، އެ ބަދަލުތަކާއެކު އަލުން ޑިޒައިން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅުނީ ޖުލައި 2021ގައި ކަމަށެވެ. 

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބީލަން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނުކަން އެ މިނިސްޓްރީއަށް 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގުމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީއަށް ޑައިރެކްޓް އެވޯޑުކޮށްގެން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ވަގުތު ބަނދަރަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 10 އޮކްޓޯބަރުގައި އެމްޓީސީސީއިން އެރަށަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ. 

ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް ވެލި ވަދެ ނެރުމަތި ބެދުމުގެ ސަބަބުން އެރަށު ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ ރަށު ބަންދުގައެވެ. އެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސޭވް ފައިނު 2 weeks ago

ސޭވް ކިނޮޅަސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫކޭ 2 weeks ago

އަނެއްކާވެސް ކޮނެލާފަ ވެލިކޮޅު ނަގާލާފަ ހަނދާން ނައްތާލާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ