މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކުރިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: ފޮޓޯ- މާލިކު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އިނގުރައިދޫ މީހާ ފެނިއްޖެ

ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އިނގުރައިދޫ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ފައިނު އޮންލައިންއަށް މިކަންވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ އިއްޔެއެވެ. އަދި އެ މީހާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދުވަނީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގާފައެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މިހާރުވަނީ ހެޔޮ ހާލުގައި އިނގުރައިދޫ ބަނދަރަށް ގާތްކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މާވަހަރު 2 weeks ago

ހަމްދުހުރި. ދެންވެސް އެކަނި މަހަށް ނުފުރާތި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ