މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު އަދި ހުޅުދުއްފާރު ޒުވާނުން އެކުގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނު ޒުވާނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުވަނީ ހުޅުދުއްފާރަށް ދަތުރެއް ފަށާފައެވެ. އެ ދަތުރުގެ އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް މި ލައިވް ކަވަރޭޖު މެދުވެެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމަށް މިގެންސަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

22:19 22/10/2021 މި ދަތުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުމަށް ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތައް އަދި ޒުވާނުންނާއި އެކިއެކި ރައްޔިތުން ދިން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި މެހުމާންދާރީއަށް ފައިނު ކައުންސިލާއި ފައިނު ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރަން (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

22:12 22/10/2021 ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލުން އެރުވި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު ފައިނު ޒުވާނުންގެ ޓީމް ހުޅުދުއްފާރަށް ކުރި ދަތުރުވަނީ ނިންމާލާފަ. މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މިހާރުވަނީ ފައިނަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފުރާފަ. (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:36 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:36 22/10/2021 ފައިނު ޒުވާނުންނަށް ހުޅުދުއްފާރުން ދޭ ކެއުން ކުރިޔަށް ދަނީ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:14 22/10/2021 ފުލްޓައިމް ސްކޯ ފައިނު 3-3 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:02 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 3-3 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:49 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 2-3 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:46 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 1-3 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:44 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 1-2 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:43 22/10/2021 ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިފި (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:38 22/10/2021 ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ ފައިނު 1-1 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:32 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 1-1 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:30 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:26 22/10/2021 މިހާރުގެ ސްކޯ އަކީ ފައިނު 1-0 ހުޅުދުއްފާރު (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:09 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:06 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:04 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:04 22/10/2021 ލައިވް ފޮޓޯ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:04 22/10/2021 އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗަށް ފައިނު ޓީމް ވޯމްވަޕް ކުރަނީ (ޢަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:53 22/10/2021 މިއަދު ހަވީރުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ދަތުރުގެ ބައިވެރިއެއް 1 month ago

ޝުކުރިއްޔާ ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަޅި 1 month ago

ފައިނު ކުދިން ހާދަ ރަނގަޅޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ