މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ 3 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ 3 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުދުއްފާރުގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ ސްކޫލެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ހުޅުދުއްފާރުގައި އިމާރާތްކުރާ 3 ބުރީގެ އިމާރާތަކީ 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ކަމަށެވެ. 

އަދި އެ އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 ޑިސެންބަރު 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގައި މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކަމަށް ވެސް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލަކީ އޭލެވެލްއާއި ހަމައަަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮަށްދެމުންދާ ސްކޫލެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ