މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މާކުރަތު ކައުންސިލް

2013 އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނަށް އަދާ ނުކުރެވިހުރި އެމްބިއުލާންސް ކުލި ދައްކައިދިނީ ކައުންސިލަރުން

ރ. މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އޮންނަ އެމްބިއުލާންސްއިން އެރަށު ރައްޔިތުން އެކިފަހަރު ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ އެ ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރުން ދައްކައިދީފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ، އެމްބިއުލާންސް އިން އެކި ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު 2013 އިން ފެށިގެން އެކި ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 4500 ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށެވެ. 


އަޅުގަނޑުމެން ސިއްހީ މަރުކަޒާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރީ އެ މައްސަލަ، އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެފައިސާ ނުދެއްކި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެފައިސާ އަދާކޮށްދޭން. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާބު ކުރީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ނޫންތޯ

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް އެ ރަށުގައި އޮންނަ އެމްބިއުލާންސް އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ، 2013، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، އަދި މިހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރު ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެވެ. 

ކައުންސިލް މެންބަރުންވަނީ އެ ފައިސާ މިއަދު މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ. 

ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެމްބިއުލާންސް ތަކުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް، އާސަންދައިގެ ބަދަލުގައި، ފައިސާ ދައްކަން ޖެހެނީ އެ ދަތުރެއް ކުރި ފަރާތަކުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ