މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އެސްޖީން ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އިތުރު 58 ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހޯދަންތިން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިތުރު 58 ކައުންސިލަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮގެ 5  ކައުންސިލެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މަޤާމެވެ. އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި -/9300 ލިބޭއިރު އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/6800 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ.

މި މަޤާމު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 34 މާއްދާގެ (ހ) ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމު އޮތް އިދާރާތައް:  
# | މަޤާމު އޮތް އިދާރާތައް /ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން | ބޭނުންވާއަދަދު
1 | ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހއ. ހޯރަފުށީ | 1
2 | ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހއ. ވަށަފަރު | 1
3 | ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހއ. ދިއްދޫ | 1
4 | ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހއ. އުތީމު | 1
5 | ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ނައިވާދޫ | 1
6 | ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ | 1
7 | ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ކުރިނބީ | 1
8 | ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ކުމުންދޫ | 1
9 | ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ | 1
10 | މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ. ފޭދޫ | 1
11 | މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ. މަރޮށި | 1
12 | މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ. ޅައިމަގު | 1
13 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. ހެނބަދޫ | 1
14 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. މާފަރު | 1
15 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. މިލަދޫ | 1
16 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. މަގޫދޫ | 1
17 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. މަނަދޫ | 1
18 | މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. ފޮއްދޫ | 1
19 | މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. ރަސްގެތީމު | 1
20 | މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. އުނގޫފާރު | 1
21 | މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. މާކުރަތު | 1
22 | މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. ރަސްމާދޫ | 1
23 | މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. މަޑުއްވަރީ | 1
24 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ކުޑަރިކިލު | 1
25 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ކަމަދޫ | 1
26 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ކިހާދޫ | 1
27 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. އޭދަފުށި | 1
28 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ހިތާދޫ | 1
29 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ފުޅަދޫ | 1
30 | މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ބ. ގޮއިދޫ | 1
31 | މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ކ. ދިއްފުށި | 1
32 | އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / އއ. މަތިވެރި | 1
33 | އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / އއ. މާޅޮސް | 1
34 | އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / އދ. މަންދޫ | 1
35 | އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / އދ. ފެންފުށި | 1
36 | ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ވ. ފެލިދޫ | 1
37 | މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މ. ރަތްމަންދޫ | 1
38 | މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މ. ނާލާފުށި | 1
39 | މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މ. ކޮޅުފުށި | 1
40 | މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މ. ދިއްގަރު | 1
41 | މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މ. މަޑުއްވަރީ | 1
42 | ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފ. ފީއަލި | 1
43 | ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފ. ދަރަނބޫދޫ | 1
44 | ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ދ. ހުޅުދެލި | 1
45 | ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ދ. މާއެނބޫދޫ | 1
46 | ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. ވިލުފުށި | 1
47 | ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. މަޑިފުށި | 1
48 | ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. ގުރައިދޫ | 1
49 | ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. ކަނޑޫދޫ | 1
50 | ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. ގާދިއްފުށި | 1
51 | ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. ވޭމަންޑޫ | 1
52 | ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ތ. އޮމަދޫ | 1
53 | ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ލ. މާބައިދޫ | 1
54 | ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ލ. މުންޑޫ | 1
55 | ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ލ. ކުނަހަންދޫ | 1
56 | ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ލ. ކަލައިދޫ | 1
57 | ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ގދ. ނަޑެއްލާ | 1
58 | ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ | 1

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ