މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުުމުގައި ސޮއިކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗައިނާގެ އެހީގައި އަލިފުށީގައި ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރ. އަލިފުށީގައި ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދައިދޭ ޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަލިފުއްޓާއިއެކު އިތުރު 4 ރަށެއްގައި މި ނިޒާމް ގާއިމު ކުރުމަށް ނިންމާ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވެންގް ޔީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި، މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައިކްރޯ-ގްރިޑް ސީވޯޓާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރާ ރަށްތަކަކީ، ކ. ކާށިދޫ، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ހއ. ކެލާ އަދި ގއ. ދާންދޫއެވެ. 

ޗައިނާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި 5 އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ