މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގެ ފަރާތުން 4 ކޯހެއް ފަށަނީ

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގެ ފަރާތުން 4 ކޯހެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި 4 ކޯހެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1، 2، 3 އަދި ގާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. 

މިއީ، މަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުޅުވާ، ގުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރިފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ތަނުގައި ފަށާ ކޯސްތަކެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ