މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އިންނަމާދޫން ބިން ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑައަގު ކަނޑައަޅައިފި

ރ. އިންނަމާދޫގެ ބިމުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފައިވާ އެ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 19 ވަނަ ނިންމުމުގައި ޖުމުލަ 6 ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާ އެކި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި އަގުތައް:
- ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ބިންތަކަށް (ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު މަސައްކަތް) އަކަފޫޓަކަށް 45 ލާރި
- އެކިއެކި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ގުދަންކުރާ ބިންތަކަށް، އަކަފޫޓަކަށް 60 ލާރި
- ހޮޓާ ކެފޭ ހިންގާ ބިންތަކަށް، އަކަފޫޓަކަށް 60 ލާރި
- އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް، އަކަފޫޓަކަށް 60 ލާރި
- ވޯކްޝޮޕާއި ގަރާޖު ހިންގުމަށް، އަކަފޫޓަކަށް 40 ލާރި
- ދަނޑުވެރިކަން، ލޮނުމަސް އެޅުން، މަސްކެއްކުން ފަދަ ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކަށް، އަކަފޫޓަކަށް 10 ލާރި

މި އަގުތަކާއިއެކު އެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ރަށުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުން އެ އައަގުތަކަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާނެގޮތެއްގެމަތިން ކުލި ނަގަމުން ދިޔުމަށެވެ. 

މިއީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށްފަހު އިންނަމާދޫގެ ބިމުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ ބިންތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ