މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިއްޔެ ގިރި ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: މީދޫ ކައުންސިލް

ރ. މީދޫގެ ރަށްގިރުމަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ، އިއްޔެވެސް ބޮޑެތި ރުއްގަސްތައް ނެތިގެންދިޔަ

އިއްޔެ ރާއްޖެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ އުދަބާނި ގަދަވެ މީދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގެ ހޭޅިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނެތިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޝަރީފް "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވީ، މީދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެއް ދިމާލަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ގިރަމުންދަނީ އެ ރަށު ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަހައްދުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފާހާގަ ކުރެވިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ސަރަހައްދުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގިރާ، ރަށުން ބޮޑުބައެއް އުނިވެގެން ދާކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރުއްގަސްވެސް ނެތިގެން ދާކަމަށެވެ. 

އެނާ ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަހައްދުން 90 ފޫޓް ފުޅާ މިނުން ރަށުގެ ހޭލި ނެތި ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. 
މީދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: މީދޫ ކައުންސިލް
ރަށް ގިރަމުންގޮސް އެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރި ގޯތިތަކާ އަރާ ހަމަކޮށްފި. އުރީދޫ ޓަވަރު ވެސް މިހާރު ހުރީ ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައި

ޙަސަން ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިއްޔެވެސް އެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ނިކަގަހަކާ 4 ރުކެއް ވެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދުވެސް އެ ސަރަހައްދު ގިރާނަމަ 5 ނުވަތަ 8 ރުއްވަރު ވެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތް ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

މީދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުންދަނީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރަށް އެ ކަންބޮޑުވުންތައް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް މީގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު އިތުރަށް ގިރާ މައްސަލަވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާނޭކަމަށާއި ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގައި އާދޭސް ދަންނަވާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އަދި މިދިޔަ މަސްތެރޭވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ބައްދަލު ކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްފަހު މިދިޔަ މަހު ވާނީ މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އާއިވެސް ބައްދަލުކޮށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެކަން ހުށަހަޅާފައިކަމަށެވެ. އަދި ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވާ ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފަރީ 1 month ago

އުޅުން އިސްލާހުކުރީމަ ރަށް ނުގިރާނެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫއްޕެ 1 month ago

އޫން ކީއްވާ އެއްޗެއް މީ

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ