މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި، ދުވާފަރު އަނަދު ކަޕް ހުއްޓާލައިފި

ދުވާފަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި، އެރަށުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް "އަނަދު ކަޕް" ގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއިއެކު، އެ މެޗް އަމާންކަމާއެކު އަލުން ކުޅުމަށް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި ދެ ޓީމާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްގެންވެސް ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިގެން އެ މުބާރާތް ހުއްޓާލުމަށާއި ފައިނަލް މެޗްވެސް އަލުން ނުކުޅޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ އިސްނެގުމާއިއެކު ބާއްވާ އެ މުބާރާތުގައި ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ޑަރކްޕާކް އަދި ސިލްވަރ ޔުނައިޓެޑެވެ. ފައިނަލް މެޗްގައި ޖެހި ގޯލެއް އެއީ ގޯލެއްކަމަށް ނިންމުމަށްފަހު ލައިންސްމަންގެ އިރުޝާދާއެކު އެ ނިންމުން ރެފްރީ ބަދަލު ކުރުމުން މެޗް ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގިއެވެ. އެހެންކަމުން، ހަމަނުޖެހުންތައް ނިމުމަކަށް ނުގެނެވުމުން އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އެހިސާބުން މެދު ކަނޑާލިއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ބުނެފައިވަނީ، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރީތިކޮށް ނިންމާލަން ބޭނުންވާތީ ދެ ޓީމާވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ސިލްވަރ ޔުނައިޓެޑުން އެދެނީ، ފައިނަލް މެޗް ނިންމާލި ހިސާބުން މެޗްގެ 60 މިނެޓުން 1-0 އިން މެޗް ފެށުމަށާއި އަދި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މެޗްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ޑާރކްޕާކްގެ އޮފިޝަލުންނާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މެޗް ކުރިޔަށް ގެންދާށެވެ.

ނަމަވެސް، ޑަރކްޕާކުން އެދެނީ، މެޗް ނިންމާލިއިރު ސްކޯ އޮތް 2-0 ގައި އަލުން މެޗް ފެށުމަށާއި އަދި އެ ޓީމުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް އަދި އޮފިޝަލަކަށް ވެސް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވ. 

މި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި ގުޅިގެން، މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ، މަޝްވަރާތަކުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާތީއާއި، ދެ ޓީމުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން ފައިނަލް މެޗް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މުބާރާތުގެ މަގުސަދު ހާސިލު ވާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ، ފައިނަލް މެޗް އަދި މުޅި މުބާރާތް ވެސް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް ނިންމާލުމަށާއި އަދި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށާއި ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށެވެ.  

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާޤްގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ވެސް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗް ޔެސްޓީވީން ދިޔައީ ލައިވް ކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސާޔާ 1 month ago

ޑާރކް ޕާރކް ކުދިންނަށް ސާާބަސް.ތިޔައީ ކުދިންނަކީ 😊

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސިލްވަރ 1 month ago

ޑަރކްޕާކް މީހުން ހަޖަމް ކޮށްލާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 1 month ago

އަބަދުވެސް ހާލު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ދުވާފަރިއަން 1 month ago

ދުވާފަރު މީހުން މުބާރާތް ކުޅެން އުޅޭތީ ދެރައީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ