މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކައުންސިލް

ފައިނު ކައުންސިލުން ތަރައްގީކުރި މަސްކަނޑާއަށި ހުޅުވައިފި

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތަރައްގީ ކުރި މަސްކަނޑާއަށި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެތަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދުވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ރަށުގެ އޮޑިވެރިންގެ އިތުރުން ކަމުވޮށިގެންވާ ގިނަ ބަޔަކާއެކު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަސްކަނޑާއަށި ހުޅުވައިދެއްވީ، ފައިނުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކެޔޮޅުންކަމަށްވާ، ޙަސަން ޢަލީމަނިކު އަދި މޫސާ މުޙައްމަދެވެ. 
މަސްކަނޑާއަށި ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރު މަނިކު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަށްވެހި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ތަރައްގީ ކުރެއްވި ތަނެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ތަން ފުރިހަމަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާލުމުގައި ކައުންސިލަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ދިން ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 
މަސްކަނޑާއަށި ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީއު
މި ތަން ހުޅުވުމާއިއެކު މިއަދުން ފެށިގެން މަސްކަނޑާއަށި ބޭނުންކުރަން އާންމުކޮށްވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ