މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ހުޅުވައިފި

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރ.އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރި ޔުނިޓް ހުޅުވުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފަށައިފިއެވެ.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރ.އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރި ޔުނިޓް ހުޅުވުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފަށައިފިއެވެ. 

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެލްއާރްއޭގެ ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވާ އެތަނުގެ ހިދުމަތްތައް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހުސައިން ނާޞިފްއެވެ.

އެލްއާރްއޭގެ ރ.އަތޮޅު ޔުނިޓް ހުޅުވުމަށްފަހު ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެލްއާރްއޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަނީ ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައްް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހުސައިން ނާޞިފް ވިދާޅުވީ ކުޑަ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށްގެން މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް ފެށިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މުހިންމު ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި ފެށިގެންދިޔަ މަސައްކަތަކީ ރ.އަތޮޅާއި މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ގޮން ޖެހުމާއި އެތައް ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ނާޞިފް ވިދާޅުވީ މި ހުޅުވުނު ދޮރުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއެކު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލަތަކަށް ހައްލުލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ހާއްޞަކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކަށް ފުރިހަމަ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުޅި ރ.އަތޮޅަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާއި ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެލްއާރްއޭގެ ޓީީމުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެތަނުގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށްޓަކައި ފެށި ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިޖާބަދިން ފަރާތަކީ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމާއި އެލްއާރްއޭގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތް ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބެހެއްޓި ގާތްކަމާއި ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަދި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލް.އާރް.އޭ) އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި އެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ