މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ފައިނު ކައުންސިލުން ޕާކެއް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފައިނުގައި ޕާކެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕާކެއް ކުރަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު 30 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އާއި ހަމައަށް އޮންނާނެކަމަށެވެ. 

އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 ގައި ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ، މިކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. 

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، މީގެ ކުރިންވެސް މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކައުންސިލުންވަނީ ދެ ފަހަރަކު އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ