މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ފައިނަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ފައިނަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ފައިނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ އަދި ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމެކެވެ. އެ ދެ ކައުންސިލްގެ ޓީމަށްވެސް ފައިނު ކައުންސިލުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. 

އަދި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ފައިނު ކައުންސިލާއިމެދު ވަނީ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި ޓީމްތަކުން ވަނީ ރަށުގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ތަންތަން ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއްކައުންސިލުން އަނެއް ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާ ބެލުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ