މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ރ. ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެ ރަށުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްދިން މަސްޖިދުލް އުސްމާން ބިން އައްފާން ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ. 

މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ) ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ. 

ވާދޫގައި މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރީ އެސްކޮން ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން، މިނިސްޓްރީން ނިންމީ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް، އެހެން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމަށެވެ.

މި ގޮތުން، އެހެން ކުންފުންޏަކާއި ހަވަލުކުރެވިގެން މި މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދެން ފަށާފައި ވަނީ 6 ޖުލައި 2021ގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ