މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރ. ވާދޫއަށް ވަޑައިގެން ރ.ވާދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ސަރުކާރުން ވާދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށްގެންދަވާ ބޮޑަތި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކުރައްވައި ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވާފައި ވަނީ ވާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިޔަށްރޭވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ހިމެނޭ...
2019 ވަނަ އަހަރު ރ. ވާދޫގައި އިމާރާތް ކުރަންފެށި މިސްކިތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިއީ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ ކުރިން, 2019 އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 16 ގައި އެ މިސްކިތުގެ...
ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން މަނާކުރާ ބިލްގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ކައުންސިލަކުން ބަޔާން ނެރެފިއެވެ. ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރ. އަތޮޅުން މި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނެރެފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ، އަލިފުށި، ހުޅުދުއްފާރު, ވާދޫ، އަނގޮޅިތީމް، ރަސްގެތީމް، އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު، މާކުރަތް،...