މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު

ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޓީމެއް ކައުންސިލަށް

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓު، ފައިނުގައި އަޅަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށް ރަށަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން ވަނީ، މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިގޮތުން، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުބިތުގެ އެއަރޕޯޓު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އަޅަން މަގުފަހިވެ އެކަމުގެ ފުރުސަތު ފައިނަށް ވެސް އޮތްކަން އެކި ގޮތްގޮތުން އެނގިފައިވާކަން ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. 

ހާއްސަކޮށް މިފަހުން ރައީސް ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެއަރޕޯޓު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ، ދެކުނު ބިތުގައި އޮތް ބިންބޮޑު ދެރަށް ކަމަށްވާ ފައިނާއި ކިނޮޅަސްކަން ސާފުވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަކީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިންވެސް އަދި ފާއިތުވި ސަރުކާރުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ، ރަށަށް ފައިދާކުރަނިވި މުހިންމު މަޝްރޫއެއްކަމަށެވެ. އޭރު އެކަންކުރަން ސަރުކާރުން އުޅުނު ނަމަވެސް، ބަޔަކު އެކަން ސިޔާސީކޮށް، އެކަން ވިޔަ ނުދީފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. 
ނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫއަކީ ރަށަށް އެތައް ގޮތަކުން ފައިދާވާނެ މަޝްރޫއެއްކަން އޭރު ދެކޮޅުހެދި ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިހާރު ވިސްނިފައިވާކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުން ވިދާޅުވީ، މިހާރު މިކަން އޮތް ހިސާބުން، ކައުންސިލުން މިކަމުގައި އާނބަސް ބުނެފިނަމަ ލަސްނުވެ ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓު އަޅާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކެވެ. އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ކައުންސިލަށް އެނގިފައިވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ރ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މިވާހަކަ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނޭހެން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކަވާފައިވާކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، ދެކުނުބިތުގެ އެއަރޕޯޓު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެޅުމުން ހުރި ފައިދާތައް ވިދާޅުވެ ރައީސް އެގޮތަށް ރިކަމެންޑް ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އޮތް ބިންބޮޑު ދެ ރަށްކަމަށްވާ ފައިނު ނުވަތަ ކިނޮޅަހުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މިހާރު އެކަމުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާނޭކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ، ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ފަހިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ލަސް ނުކޮށް މިކަމުގައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީއާއިއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ކުރިން އެއަރޕޯޓު އަޅަން އުޅުނުއިރު ސަރުކާރުން އެދިގެން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ހިނގައިގެން ހިޔާލު ހޯދާފައިވާނޭ ކަމަށާއި އޭރު ރަށުގެ 95 އިންސައްތަ މީހުން އެކަމަށް ގަބޫލުކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް ރަށުގެ މެޖޯރިޓީ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުންކަމަށް އެބޭފުޅުންވަނީ ކައުންސިލަށް ދަންނަވާފައެވެ. 

އެއާއި ގުޅިގެން ރައީސް މޫސަ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީން ނިންމާގޮތަކަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށެވެ.  

އަދި މިހާރު ސަރުކާރު ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފު ކުރައްވާނެކަމަށާއި މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާންވީގޮތާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންވެގެން ލީޑުކުރައްވައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި ރަސްމީކޮށް އެއަރޕޯޓުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނައަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމަކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމެން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ސާވޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު އެ ދުވަސްވަރު އެއަރޕޯޓާއި ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް "ސޭވް ފައިނު" ގެ ނަމުގައި ފެށިއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި އުޅެނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވިއެވެ. އެއާއިއެކު މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ދުވަސްވަރު ވަނީ ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނޫޅޭކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
67%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އެއްގޯސް 2 months ago

ކިނޮޅަސްގައި އެއާޕޯޓެއް ނޭޅޭނެ. ޖާގަނެތް. ހަމަ އެންމެފަހުން އަޅަންޖެހޭނީ ފައިނުގާ. އޭގެފަހުން ދަނޑެއްވެއް ނުހެއްދޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހުމަދު ހުސައިން 2 months ago

ތިޔަ އީ ސޭވް ފައިނު ރަށު ގައި ހުރި ހުރިހާ ރުއްތަކެނޑިއިރުވެސް އެކަލަ މޫސަމެން ވަޑޭމެން ކޮބާ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޥަސީމް 2 months ago

ތިކަން ވޭތޯ އުޅެން ލަސްވެއްޖެ. ޢިބޫ އަށް އެއާޕޯޓް އެޅޭނެތަ؟އަންނަނީ ފެެންނަނީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސޭވްފައިނު 2 months ago

ވައްޑެއާ އޭނާގެ އައުވާނުން މިހާރު ދަތްކުޑިވިކާފަ ތިބޭނެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ