މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރާ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ރަށަށް ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިއަދު އެ ރަށަށްވަނީ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރީއާއި މުވައްޒަފުން އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ގުޅާލުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އިތުރު ތަފުސީލު ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެމްޓީސީސީން...
މި ސަރުކާރުގެ މި ދައުރުގައި ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާ ނިންމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭން ދަތިކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއަރޕޯޓު އަޅާ ރަށެއް ފައިނަލް ވެއްޖެތޯއާއި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރުމަށް...
ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޢުދުވެވަޑައިގެން އެއަރޕޯޓު، ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅާގޮތަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ގޮވާލާ، ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގެ 6 ކައުންސިލަކުން ޕެޓިޝަން ތައްޔާރުކޮށް ރައީސް ޞާލިޙަށް އަރުވައިފިއެވެ. ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޙުސައިން ފައިނު އޮންލައިންއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ،...