މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝާހިދު

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ރ. އަތޮޅުގެ ނަތީޖާތައް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އިސް ލީޑަރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާދަކުރައްވާ މި ހާއްސަ ޕްރައިމަރީގައި ރ. އަތޮޅުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު މި ލައިވް ބްލޮގް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމަށް މި ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

18:19 28/01/2023 ރ. މަޑުއްވަރީގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 96 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 140 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 236 / ބާތިލް ވޯޓް: 9 / ޖުމުލަ: 245 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:16 28/01/2023 ރ. މީދޫ ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 31 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 58 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 89 / ބާތިލް ވޯޓް: 3 / ޖުމުލަ: 92 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:13 28/01/2023 ރ. އުނގޫފާރުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 59 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 41 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 100 / ބާތިލް ވޯޓް: 5 / ޖުމުލަ: 105 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:07 28/01/2023 ރ. ވާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 4 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 43 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 47 / ބާތިލް ވޯޓް: 2 / ޖުމުލަ: 49 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:05 28/01/2023 އަލިފުށީގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 20 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 133 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 153 / ބާތިލް ވޯޓް: 4 / ޖުމުލަ: 157 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:03 28/01/2023 ހުޅުދުއްފާރުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 53 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 39 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 92 / ބާތިލް ވޯޓް: 3 / ޖުމުލަ: 95 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

18:00 28/01/2023 އިނގުރައިދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 35 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 44 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 79 / ބާތިލް ވޯޓް: 2 / ޖުމުލަ: 81 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:57 28/01/2023 އިންނަމާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 15 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 13 ވޯޓް / ސައްހަ ވޯޓް: 28 / ބާތިލް ވޯޓް: 3 / ޖުމުލަ: 31 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:54 28/01/2023 ރަސްމާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު: 6 ވޯޓް / 2. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް: 56 ވޯޓް ސައްހަ ވޯޓް: 62 / ބާތިލް ވޯޓް: 3 / ޖުމުލަ: 65 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:41 28/01/2023 ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ 1. ރައީސް ނަޝީދު - 9 ވޯޓު 2. ރައީސް ޞާލިޙް - 15 ވޯޓު ޖުމުލަ ވޯޓު 24 ބާތިލު ނެތް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:32 28/01/2023 ފައިނުގެ ވޯޓު ފޮށި ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

14:55 28/01/2023 ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ އެންމެ ފޮއްޓެއްކަމުން އެމައްސަލަ ހޫނުވި. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ވޯޓުލާން ފަށާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

14:55 28/01/2023 އިންނަމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް 25 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު އިނގުރައިދޫގައި ހުރި ފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް 56 މީހަކު ވޯޓު ލާފައިވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

14:45 28/01/2023 އުނގޫފާރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް 77 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވޭ. މީދޫ ފޮއްޓަށް 42 މީހަކު، މަޑުއްވަރީ ފޮއްޓަށް 141 މީހަކު އިންނަމާދޫ ފޮއްޓަށް 20 ، ރަސްމާދޫ ފޮއްޓަށް 37 މީހަކު، މާކުރަތު ފޮއްޓަށް 67 މީހަކު އަދި ރަސްގެތީމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް 26 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:14 28/01/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:14 28/01/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:14 28/01/2023 ރ. މީދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ - ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:52 28/01/2023 ފައިނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ - ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:04 28/01/2023 ފައިނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް 15 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

09:58 28/01/2023 ދުވާފަރުގައި ވޯޓުލުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ވޯޓުލުން މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ