މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށްދީފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތައް ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްދީފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވަނީ އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު (ހަސަންޓޭ) އެވެ. ހަސަންޓޭ ފޭސްބޫކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ހުއްޓުން ގެނުވި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ ހުރިހާ ހުރަހެއް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 5 ރަށުން ނައްތާލެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. 

އަދި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 5 ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ހަމައަށް ވާސިލްވީ ކައުންސިލަރުންނާ އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މިކަމަށް ދިން އެއްބާރުލުމުން ކަމަށް ވެސް ހަސަންޓޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށްދިނީ ކިނޮޅަހުގެއެވެ. އެ ދާއިރާގައި ދެން ހިމެނެނީ ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ އަދި ރަސްމާދޫއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަނަސް 3 months ago

ފައިނު އެލްޔޫޕީ ފާސްކުރަން ޙަސަންޓޭ ކުރިކަމެއް ބުނެދީބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ