މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސް ޞާލިހް ޖެނުއަރީ މަސްތެރޭ މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން--

މީދޫ ކައުންސިލްގެ ގަރާރެއް: ރައްޔިތުން އެރަށުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެ!

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި، އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުކުރި އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ، ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަމާފައި ހުންނަ ބެނާ، ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ނަގަމުން ދާކަމަށެވެ. 

އަދި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުމުން އާންމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މެދުވެރިވެފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 
އެހެންކަމުން، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެ ރަށެއްގެ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލްތަކުން ކުރުން ލާޒިމް ކަމަކަށްވާތީ، ރ. މީދޫގައި އޮތް ސުލްހަސްލަހަތު ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން، މީދޫގެ އިހުތިސާސްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި، އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު ނުވާގޮތަށް ރައްޔިތުން ބަސް އިއްވުމަށް ދަމާފައި ހުންނަ ބެނާތައް ނަގައި، އަދި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ފުލުހުންގެ ކޯޑަން ޓޭޕް ދަމާ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުވަދެވޭނެހެން ހެދުމަކީ އެ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ، ފުލުހުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ 5 މެންބަރުން ތިއްބަވާ މީދޫ ކައުންސިލުން މިހެން ގަރާރެއް ނެރެފައި މިވަނީ، ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ހުއްޓުވާ، ފުލުހުން ބެނާފަދަ ތަކެތި ނަގާ ހަދަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. 

އަދި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރައީސް ޞާލިޙް މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޑު އުފުލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހުންނާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާމެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

29%
އުފާވި
29%
ދެރަވި
14%
ހިނިއައި
29%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ