މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ - ޝާމިލް

ފައިނުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ޙައްލެއް ބޭނުންވެފައި

ފައިނުން އެކި ވަގުތުތަކުގައި ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ މިފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ކަރަންޓް ކެނޑެއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް މިރަމަޟާން މަހުގެ އެކި ގަޑިތަކުގައި ކަރަންޓް ކެނޑޭމިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު މެންދުރުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހޭކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ރޭވެސް ދެ ވަގުތެއްގައި ކަރަންޓް ކެނޑުނެވެ.

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިގެން ދިޔުމަކީ، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެކިކަހަލަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އަގު ބޮޑު މުދާ ހަލާކުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމު ރައްޔިތުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ފައިނުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން، ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އ. މެނޭޖަރ އަޙުމަދު ރިޝްފާން އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ވިދާޅުވީ، ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު ވެފައިވާތީ، ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ލޯޑް ބޮޑުވެ ކަރަންޓް ކެނޑޭގޮތް ދިމާވާކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިދުވަސްވަރަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި އިންޖީނުތަކުން ނުހިފާއްޓަނީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ ކުރިން ކަރަންޓް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތައް ކަމަށްވާތީވެސް އިތުރު މައްސަލަތައް ދިމާވެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭގޮތް ދިމާވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޝްފާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އުންމީދުކުރަނީ މިހާރު ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިކަންކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
100%
ރުޅިއައި

5 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފައިނު ހަގުބެ 5 months ago

އެމްޕީ ހަސަންޓޭ. ދާއިރާއަށް ބޭނުންވަނީ ފިޔަލެއްނޫން އަސާސީ ހިދުމަތްތައް. ޝުކުރިއްޔާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޭޔަރު 5 months ago

ތިތަން ކުރިން ހިންގިހެން ދެން ނުހިންގޭނެ. ނާގާބިލް މީހުންލައިގެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކަރަންޓޭ 5 months ago

ދުއާ ކުރޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޜައްޔިތެއް 5 months ago

މިހެންވެސް ވާނެ.... މި ދަނޑިވަޅު ކެއްތެރިވޭ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ..

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކަރަންޓް 5 months ago

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ