މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ފެނަކަ އާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އިންޖީނުގެ ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބަލް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާއެވެ.މިއަދި...
ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ، 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 10 މެގަވޮޓްގެ އިރުގެ އަލިން  ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ގާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި...
ރ. ކިނޮޅަހުގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެރަށަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ހާއްސަކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފަހުން ގެނެވުނު 400 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރުން ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އެ ރަށަށް ގެނައި 400 ކިލޯވޯޓުގެ ކަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މުޅި ރަށަށް...