މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގައި އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް

ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗުން އިތުރު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިއްޔެ އަލަށް ހުޅުވާލި ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޓެކްނިކަލް މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ޕަވަރ ޕްލާންޓް ޑިއުޓީ އަށް 2 ޓެކްނީޝަނުން، ޔުޓިލިޓީ ސަރވިސަސް / ވޯޓަރ އަށް 4 ޓެކްނީޝަނުން އަދި ޔުޓިލިޓީ ސަރވިސަސް / ސްވަރޭޖް އަށް 1 ޓެކްނީޝަންގެ ވަޒީފާއެވެ. 

މި މަގާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ފެނަކައަށް ނުވަތަ އީމެއިލްއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކު ސީ.ވީ، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި 3 މަސް ނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ