މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިރޭގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފައިނު ފެނަކަ ފޭސްބޫކް

ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފައެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ، 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 10 މެގަވޮޓްގެ އިރުގެ އަލިން  ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ގާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް، އަދި 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކާބަން އެމިޝަންސް ނެޓް ޒީރޯއަށް ހެދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމާޒުކޮށްފައިވާތީ، އެ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައާއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ފަރުދުންގެ ގޭގޭގައި ސޯލާރ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް، އެގެއަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން، އާންމު ފަރުދުން ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން 300 ޔުނިޓުގެ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ގެއެއްގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 2 ކިލޯވޯޓްގެ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފިނަމަ، ކަރަންޓަށް މިހާރު ހޭދަކުރާ ނިސްބަތާ އަޅާބަލާއިރު، 90 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަރަންޓު ބިލުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހޯމް ސޯލާރ ނިޒާމްތަކަކީ ނިސްބަތުން އަގުހެޔޮ، ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ލުއި، އަދި  އިންސްޓޯލްމެންޓް އުސޫލުން ދޫކުރެވޭ ނިޒާމްތަކެއްކަމަށް ވެސް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ