މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު - ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ކާމިޔާބު ކުރަނީ ކިހިނެއް! - ޑރ.ޝަހީމްގެ ލެކްޗަރެއް މިއަދު

ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ކަޑަތު ކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާއެކެވެ. ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކުރިން އިންޓަރވިއުއެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއްގައިވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް އޮތެއްކަމަކު އިންޓަވިއުގައި ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ވަޒީފާ ލިބުން ދަތިވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން އިންޓަވިއުތަކަށް ތައްޔާރުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ޚާއްޞަ ލެކްޗަރ ތަކުގެ ތެރެއިން ލެކްޗަރއެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

މިލެކްޗަރގައި، ވަޒީފާއަށް ދަނީ ކީއްވެ، ހެދުން އަޅަންވީ ކިހިނެއް، އިންޓަރވިއުއަށް ދާއިރު ކަންކަން ކުރަންވީ ކިހިނެއް، އަދި ހިނިތުންވުމުގެ ޖަޒުބާތިއްޔަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިލެކްޗަރ އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖުން މިއަދު ހަވީރު 5.30 ގައި ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލެކްޗަރތަކަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އިންޓަރވިއުއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ލެކްޗަރތަކަކަށް ވާނެކަމާއިމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިބްތީ 3 months ago

ޝަހީމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފައްޓައިގެން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ. އެންޑް ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އޭނަގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުކުރަން ޖައްސާ ގޭމްތައް ވަރަށް ސްމާރޓް. ދީނާ ސިޔާސަތު އެކައްޗަކަށް ވިޔަތީ ތިއުޅެނީ ހާދަހާވައި މަކަރުވެރިކޮން ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ