މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ނިމުމާއިއެކު ދުވާފަރުގައި ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮވިޑް19 އަށް ދުވާފަރުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ ދުވާފަރުގައި ލުއިތަކެއް ދީފިއެވެ.

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ދެންނެވުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 2020 ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ދުވާފަރަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ގެނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން 2020 ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު އެޗް.ޕީއޭއިން ވަނީ ދުވާފަރު މޮނިޓަރި ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ކަމަށާއި، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ބަލިޖެހުނު މީހުންނާއި ބައްދަލުވި މީހުން ދެނެގަނެވެންދެން ރަށުގައި އާންމުކޮށް އެއްވެ އުޅުމާއި، ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމާއި އަދި މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން މަނާކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ނަމަވެސް މިއަދުގެ 19:10ގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ނިމިފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީއޭ އިން އެކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާތީ، މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ކުޅިވަރުކުޅުމާއި، ފިހާރަތަކާއި، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް އާންމު އުސޫލުން ދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދޭއިރު އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުމާއި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. ލުއިތަކެއް ދިންނަމަވެސް އަދިވެސް ދުވާފަރު އޮތީ މޮނީޓަރިންގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ