މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އަލިފުށި ކައުންސިލް

ބިދޭސީންނަށް ދެން އަލިފުއްޓަށް އެރޭނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެން

ބިދޭސީން އަލިފުއްޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެރަށުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭގޮތުން 21 ޖުލައި 2020 ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 166 ވަނަ ޖަލްސާއިން ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަލިފުށީގައި އުޅޭ ބިދޭސީން، ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު، 31 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި އަދި މިތާރީޚުގެ ފަހުން، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަލިފުށީގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި މެދު ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް އަލިފުއްޓަށް އެރޭނީ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިދޭސީއަކު އަލިފުއްޓަށް އެރުވޭނީވެސް ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގާ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަދި މިހާރު އަލިފުށީގައި ތިބި، ބިދޭސީން ކައުންސިލުގައި އޮންނަ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި 31 އޮގަސްޓް 2020 ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށާއި އަދި ބިދޭންސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސީން މިދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެ ކަމަށްވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް އެކި ރަށްރަށުގައި ކައުންސިލްތަކުން މިހާރު އަންނަނީ އެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ