މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ރ. ޓީއާރސީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނެއްގެތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރ. ޓީއާރުސީ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް

ރ. އަތޮޅު ޓީ.އާރ.ސީގެ ފަރާތުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސީރީޒްއެއް ފަށަނީ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރ. ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސީރީޒްއެއް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ލެކްޗަރާއިން ހިމެނޭގޮތަށް ފަށާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ގޫގުލް ކްލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް 651 ޓީޗަރުންނާއި ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް ރ. ޓީ.އާރ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ޖުމުލަ 3 ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންތިއްބެވި 6 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާއިރު، ސެޝަންތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރައްވާނީ، ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ރ. އަތޮޅު ނޫނަސް އެހެން އަތޮޅު ތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށްވެސް ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ރ. ޓީ.އާރ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. 
ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ފޮޓޯއެއް
ރ. ޓީ.އާރ.ސީ އަކީ، އަތޮޅުގެ ޓީޗަރުންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ ސެންޓަރެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ