މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: ސަން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 

މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރެވެ. އެގޮތުން، ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހިމަނުއްވާ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަކުން އެމައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

އާާދަމް ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލު މިހާރު އޮތްގޮތުން ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އުސޫލު މުރާޖާ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަކީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ޕޮލިސީ ހެދުމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަތޮޅުވެރިޔާ 1 week ago

ޕްރިންސިޕަލުން ގިނަވެގެން 1 އަހަރު އެއް ސްކޫލެއްގައި ހުރެވޭގޮތައް ހަދަންވީީީީީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ