މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އެޤަރާރަކީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުމަށްޓަކައި ކިޔޫގައި ޖެހިގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން މަޑުކުރަންޖެހުމާ އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭކާރު ގިނަގުނަ ހަރަދުތަކެއް ހިނގައި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހުމާއި އަދި ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމާއި ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލީގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް...
އަރާފޭބޭ ގޮތަށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ބަނދަރެއް" ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހަދަމުންދާ ބަނދަރުގެ...
ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަން ކުރާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިކަމަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޓްވީޓް ކުރައްވާ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން...