މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު - ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ މިއަދަށް 40 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށާ ދެން މިކަމަށްޓަކައި  އާދަމް ޝަރީފްގެ ވަނަވަރު ހޯއްދެވިކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އާދަމް ޝަރީފްގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއްޔާ ޖަލްސާގައި އެވާހަކަ ދައްކާ ނިމެން ނެތްކަމަށާއި، އެހާ ގިނަ ކަންކަން އެބޭފުޅާ ކުރައްވާފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ އާދައިގެ ސުކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން އެކި މަޤާމްތަކުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވިކަން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ރ. ފައިނަށް އުފަން، އާދަމް ޝަރީފްގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ފެނިފައިވަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިންނެވެ. އެގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، އެންއައިއީގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާކަމާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ތައުލީމް އުނގަންނައި ދިނުމުގައިވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާދަމް ޝަރީފް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަވާ، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިފާއީ ވަޒީރުގެ މަޤާމްވެސް އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޑިސެޕޮއިންޓަޑް 1 month ago

އަދި ނުވެއްނު ޖަހާކަށް؟ފައިނު އުފަން ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ ހުރިހާ ނޫހަކުން ކަވަރ ކުރިއިރު އަަހަރެން ހީކުރީ ފައިނު ނޫހުން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ޖަހާނެ ކަމަށް. ދެން އެކަމްވެސް އޯކޭ. ލޮލް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ