މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް - ފޮޓޯ: އެޑިޝަން

ސިޔާދަތު ގެއްލޭވަރަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާ ނުވުމަށް އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ގެއްލޭވެރަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާ ނުވުމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރާއްޖެ މާލީގޮތުން ނިކަމެތި ވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ގެއްލުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ނުކޮށް ސިޔާދަތު ގެއްލޭވަރަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާ ނުވެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ފޭސްބޫކްގައި ކުރައްވާފައިވާ މި ޕޯސްޓްގައި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ހީނަރުވެފައިވާ މި ޤައުމު އަލުން ދިރުވޭނީ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކޮށް ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝަރީފު 4 months ago

އާނ އެކޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ