މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤުރްއާން ކުލާސްތައް ފަށައިފި

ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރްއާން ކުލާސްތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަައީސް ޙަސަން ވަހީދު މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މި ކުލާސްތަކުގައި ޖުމުލަ 81 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިދަރިވަރުންތައް ޖުމުލަ 6 ކުލާހަކަށް ބަހާލައިގެން ހަފްތާ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ
ފޭސް ޤުރްއާން ކުލާހުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ކުލާސްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއްވެސް ރޭ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ކުލާހުގައި ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ވަޒީފާގެ ލިޔުން ޙަވާލު ކޮށްފައެވެ.

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިކުލާސްތައް ފެށިފައިވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީ އާއި އެކުއެވެ. އެގޮތުން، ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ދާނީ އެމް.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ދަރިވަރުން އަތުން ފީއެއް ނުނަގާ ހިލޭ ކަމަށާއި، ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ޢަދާ ކުރާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ