މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ބަޖެޓް 2021: ރ.އަތޮޅުގެ 15 ރަށެއްގައި 86 މަޝްރޫއެއް

ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ރ. އަތޮޅުގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާގޮތަށް ހިމަނައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތުން، ރ. އަތުޅުގެ 15 ރަށެއްގައި ޖުމުލަ 86 މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ. 

ރ.އަލިފުށި 
4,681,302 - ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
2,999,172 - ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
5,960,244 - ރ.އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
2,715,000 - ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން 
352,500 - ރ.އަލިފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
700,000 - ރ.އަލިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
300,000 - ރ.އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން
1,205,800 - ރ.އަލިފުށި މަގު ހެދުން
(-) - ރ. އަލިފުށި މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް 1

ރ.ވާދޫ
6,856,470 - ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
2,009,893 - ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
1,600,000 - ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
260,000 - ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
3,500,000 - ރ.ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
1,000,000 - ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ރ.ރަސްގެތީމު
7,045,512 - ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރު
6,011,179 - ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
352,500 - ރ.ރަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
400,000 - ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން

ރ.އަނގޮޅިތީމު
6,785,834 - ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
7,489,329 - ރ.އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
340,000 - ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
300,000 - ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް

ރ.އުނގޫފާރު
4,258,117 - ރ.އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން
4,139,027 - ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
2,575,499 - ރ.އުނގޫފާރު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
2,500,000 - ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
1,836,510 - ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
13,396,446 - ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
911,375 - ރ.އުނގޫފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
75,000 - ރ.އުނގޫފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
16,500,000 - ރ.އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުން
2,000,000 - ރ.އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުން
(-) - ރ. އުނގޫފާރު ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 1

ރ.މާކުރަތު
1,538,126 - ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
2,445,021 - ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
1,400,000 - ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
5,812,100 - ރ.މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
1,000,000 - ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެކްސްޓެންޝަން
(-) - ރ. މާކުރަތު ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 1

ރ.ރަސްމާދޫ
4,526,182 - ރ.ރަސްމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
2,161,431 - ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
1,900,000 - ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
250,000 - ރ.ރަސްމާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
1,000,000 - ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
5,635,000 - ރ.ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ރ.އިންނަމާދޫ
1,163,686 - ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
69,388 - ރ.އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
1,400,000 - ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
790,000 - ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
75,000 - ރ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
(-) - ރ. އިންނަމާދޫ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ) 1
(-) - ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 2

ރ.މަޑުއްވަރި
1,477,978 - ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
8,538,616 - ރ.މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު
2,375,000 - ރ.މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
1,301,382 - ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
975,000 - ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
75,000 - ރ.މަޑުއްވަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން

ރ.އިނގުރައިދޫ
10,999,329 - ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
2,600,000 - ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
1,675,000 - ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
75,000 - ރ.އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
(-) - ރ.އިނގުރައިދޫ ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 1

ރ.ފައިނު
2,600,000 - ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
75,000 - ރ.ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
840,417 - ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
(-) - ރ.ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 2

ރ.މީދޫ
909,963 - ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,400,000 - ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
75,000 - ރ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން

ރ.ކިނޮޅަސް
13,820,414 - ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
250,745 - ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
3,812,931 - ރ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު
2,183,562 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
2,900,000 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
375,000 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
1,265,903 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
75,000 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
9,654,829 - ރ.ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން

ރ.ދުވާފަރު
10,779,738 - ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުން
1,718,673 - ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
900,000 - ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
5,000,000 - ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން (އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު)
32,400,000 - ރ.ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުން

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

6 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުސަިއން 8 months ago

ފައިނުގެ ކައުންސިލް އިމާރާތް ތަރަށްޤީ ކުރަން ބަޖެޓް ކުރާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ؟ އެމްޕީ މިކަމާ އުޅެލެދީބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުސައިން 8 months ago

13,820,414 - ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަދިވެސް ނުނިމޭތަ؟ މަގުތަށް ކޮންނަނީ ކީއްކުރަންބާ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 8 months ago

މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޕޮރޮޖެކްޓަށް ވީ ގޮތެއް އިނގޭތަ؟.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހަންމަދު 8 months ago

ފައިނު އޮންލައިން އައުމާއެކު އަތޮޅުގެ ނޫސްތައް ވަޅު ޖަހައިފި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފައިނު މީހާ 8 months ago

ފައިނު ކުދިން އަބަދުވެސް ތަފާތުވާނެ

ޔާމީނު 8 months ago

އާބާދީ އަށް ބެލުމެއް ނޯވޭ. ޕާޓީ މެމްބަރު ހުންނަ ރަށްރަށަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް. އެޖެންޑާ 19 ތަފާތު. ސަރުކާރު ތަފާތު.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ