މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއިއެކު މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮަށްފައިވަނީ، 63344370.14 ރުފިޔާއަށެވެ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 50،771،305.44 ރުފިޔާއަށެވެ. 

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަކީ، 

އއ. ފެރިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  69،325،662.41 ރުފިޔާ
އއ. ހިމަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  65،834،544.82  ރުފިޔާ
ބ. ކަމަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  56،662،399.46  ރުފިޔާ
ބ. މާޅޮހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  60،448،081.38 ރުފިޔާ
ހއ. މާރަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  72،808،185.71 ރުފިޔާ
ހއ. ތަކަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  76،745،355.54 ރުފިޔާ
ހއ. ވަށަފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  78،920،432.80 ރުފިޔާ
ހދ. ހިރިމަރަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: 69،140،251.05 ރުފިޔާ 
ހދ. ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: 102،170،029.15 ރުފިޔާ 
ށ. ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  86،048،775.52 ރުފިޔާ
ށ. ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް: 49،603،418.19 ރުފިޔާ
ނ. މާފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  94،416،435.25 ރުފިޔާ
ނ. ފޮއްދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ:  58،147،625.89 ރުފިޔާ
ނ. ހެނބަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް: 41،360،972.02 ރުފިޔާ
ރ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: 63،344،370.14 ރުފިޔާ
ރ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް: 50،771،305.44 ރުފިޔާ
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: 80،082،362.13 ރުފިޔާ 
އދ. ކުނބުރުދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: 45،122،815.45 ރުފިޔާ 
އއ. މަތިވެރީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް: 38،829،270.78 ރުފިޔާ
ހއ. މުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް: 46،850،266.20 ރުފިޔާ

ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، 18 މަސްދުވަހަށެވެ. އަދި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 15 މަސްދުވަހުން ނިންމާގޮތަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޫސަ 6 months ago

ސާބަހޭ އިބޫ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ