މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފައިނު އޮންލައިންް ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އިން ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވާރޑް އޭސީ ކޮށްދެނީ

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އިން ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަރޑް އޭސީ ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސަލާމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އޭސީއެއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ބަލި މީހުން ތިބޭ ވާރޑް އެއަރކޯން ކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަލިމީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ވާރޑަށް ހަދިޔާ ކުރި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެ. 
އޭސީީ ހަދިޔާ ކުރުމުގެެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ސަލާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްއަކީ، އަބަދުވެސް ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ބައެއް ކަމަށާއި، ކުރިމަގުގައިވެސް ރަށުގައި ހުރި މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހީތެރިވަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ. 

އޭސީ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެމަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުސްނާ 2 months ago

ޝުކުރިއްޔާ ކުލަބުގެ އެންމެހާ މެންބަރުނަށް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ