މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯއާއި ކައުންސިލްގެ ރަމްޒުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކާޑާއި، މުވައްޒަފުންގެ ބިޒްނަސް ކާޑުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމުވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައިޓީގެ ދާއިރާއިން ގެނެވިފައިވާ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއްގެ ތަފްޞީލް ހާމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ނެޓްވޯކް ގުޅާލުމާއި އިދާރާގެ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ