މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސް

ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކަށް ކޫލްމާޓްގެ ހާއްސަ އެހީއެއް!

ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި މި ޑިސެންބަރު މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާ ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީ ބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ 4 ޓީމަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ކޫލް މާޓް ޕްލަސް އިން ވަނީ، ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް -/500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދީފައެވެ. މިފައިސާ ޓީމްތަކާއި މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ކޫލް މާޓް ޕްލަސްއަކީ މިފަދަ އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އެކި ސިފަސިފައިގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފިހާރައެކެވެ.

ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ވައިބަރ ގުރޫޕް 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ