މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވާގޮތުން، މި މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި -/7035 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ސަޕޯޓިންގ ކޯރ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/900 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް އިޢުލާނުގައި ވެއެވެ. 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ، 2020 ޑިސެމްބަރ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30 ގެ ކުރިން، ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް  މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ