މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އާދަމް އިޙުސާން

ފައިނަށް އާދަޔާއި ޚިލާފަށް އުދަ އަރައިފި

ފައިނަށް ރޭ އާދަޔާއި ޚިލާފަށް އުދަ އަރައިފިއެވެ.

ރޭ އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ، މެންދަމު 3 ޖަހާ އެހާއިރެވެ. އެގޮތުން، ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުން ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢިމާރާތާއި ހަމައަށް ވަނީ ރާޅު އަރާފައެވެ. 

08:54 2/01/2021 ކުނިކޮށި ސަރަޙައްދަށް އުދަ އަރާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:12 2/01/2021 ރޭގެ އިތުރު ފޮޓޯއެއް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:11 2/01/2021 ދިޔަ ބޮޑުވެ ބަނދަރުގެ ވާޓަރުމަތިންވެސް ރާޅު އެރި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:08 2/01/2021 ރޭ އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އެރި ހިސާބު. ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢިމާރާތާއި ހަމައަށް ރާޅު އެރި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:05 2/01/2021 އޮޑި ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަޙައްދަށް އުދަ އަރާފައި. (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:04 2/01/2021 ރޭ އުދަ އަރާފައި. ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިހިސާބަށް ރާޅު އަރާފައެއް ނުވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލިފާންފޮށި 2 weeks ago

ފައިނުގައި ހެދި އަލިފާންފޮށި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެއަށް އުދަ އަރަ މުން އެބަދޭ. މިހަބަރު ޖަހާލަބަލަ. ޕްލީޒް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސިޔާސަސޮރު 2 weeks ago

ތީ މިދިޔަ އަހަރު ހި މާޔަތް ކުރިތަން؟ ކޮން މެ ކަ މެއްގަ ކޮރަޕްޝަންދޯ؟ ރަނގަޅުވާނެ. ދުޢާ ކުރޭ!

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަވާ 2 weeks ago

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަވާ އަރުވާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބޮޑުހިލަ 2 weeks ago

ހަވާ އަރުވަން ލަސްވެސް ވެއްޖެ. މިދިޔަ އަހަރު ކުރިކަންތައް އެހާ ކާމިޔާބުވާނީ ފެން އެވަރަކަށް.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ