މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްސީ

ކިނޮޅަހު ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރ. ކިނޮޅަހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިމަސައްކަތާއި ހަވާލު ވެފައިވަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޝާޙް އާއި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތަކީ 22 މަސްދުވަހެއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނާއި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކިނޮޅަހުގައި 7.3 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ނަރުދަމާ މައި ނެޓްވޯކް ޤާއިމްކުރުމާއި، 0.77 ކިލޯ މީޓަރގެ ޕަންޕިން ލައިން އެޅުމާއި، 2 ޕަންޑިންގ ސްޓޭޝަނާއި އަދި 1 ސީ އައުޓް ފޯލް ޤާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ރ. ކިނޮޅަހު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ފާއިތުވި ސަރުކާރުންވެސް ފެށި މަސައްކަތްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް، އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތް ވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން މެދުކެނޑިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ