މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަދެ ނިކުމެ ހަދާއިރު ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޕޮލިސް އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެންދެވޭ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގުރާމް ފެށުމުގެ ކުރިން މީދޫ ޕޮލިސްގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ފަރުހަތު ވިދާޅުވީ، ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރަނީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުން ކަމަށާއި 2020 ވަނަ އަހަރު މިދަރިވަރުންނަށް ވާނީ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދީފައި ކަމަށެވެ. ފަރުހަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ހުރި އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމާއެކު ކަންތައްތަކުގައި ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ އިސްނެގުމުގެ ރޫޙް އަށަގެންފައިވާ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މި ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މީދޫ ޕޮލިސް އަދި މީދޫ ކައުންސިލުން ވެދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް އެ ސްކޫލުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖުނޭ 1 month ago

ފަރުހަތު މިސްއަކީ ނަމޫނާ ޕުރިންސިޕަލެއް.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ