މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފައިނު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޢަބްދުލް ހަންނާން ޢަބްދުއްް ރަހީމް

ފައިނު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ޢަބްދުލް ހަންނާން ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓްގައި ފައިނު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ޢަބްދުލް ހަންނާން ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަންނާން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ މިހާރު ޢަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ގުރޭޑް 10 ގެ އެތައް ދަރިވަރުންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި އެކުދިން ކޮށަމުންދާ މަގަށް (އޯލެވެލް އިމްތިޙާނަށް) ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެޅިދާނެ އެތަކެއް ހުރަހަކަށްޓަކައި ވިސްނާފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން، އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވި ކަމުގައިވިޔަސް، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ހުރިގޮތުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭނެ ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށެވެ. 

ހަންނާން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ނަން އަނބުރާ ނެގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއިން ކުރިމަތި ލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރިހަމަ ތާޢީދާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ ތާއީދާއި އެއްބާރުލުމަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ޢަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ