މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އުއްމީދު

ރ. މީދޫގެ ފުރަތަމަ ސްޕޯރޓްސް އެކެޑެމީގެ ޝަރަފާއިއެކު އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

ރ. މީދޫ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ، އުއްމީދު ސްޕޯރޓްސް އެކެޑެމީ ރަސްމީކޮަށް ފަށައިފިއެވެ.

ޖުމްލަ 138 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި އެކެޑެމީގައި، އަންހެން 58، އަދި ފިރިހެން 80 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގައި މި އެކެޑެމީގެ މަޤްޞަދަކީ، ރ. މީދޫގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާޤު ކުރިއެރުވުމާއި، ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހެދިބޮޑުވާ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. 

7 އަހަރުން ދަށް، 10 އަހަރުން ދަށް، 13 އަހަރުން ދަށް
އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ ހިމެނޭގޮތަށް، ފިރިހެން ކުދިންނަށް، ފުޓުބޯޅަ، ވޮލީ ބޯޅަ، ފުޓްސަލް، ބެޑްމިންޓަން އަދި ސްވިމިންގެ ޓްރޭނިންގތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އަންހެން ކުދިންނަށް، ނެޓްބޯޅަ، ހޭންޑް ބޯޅަ، ވޮލީ ބޯޅަ، ބެޑްމިންޓަން، އަދި ސްވިމިން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. 
އެކެޑެމީ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އުއްމީދު
މި އެކެޑެމީގައި ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި މުޅިންވެސް ހަރަކާތްތެރި ވާނީ ރ. މީދޫގެ ފަރާތްތައް ކަމުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިއަދު މި އެކެޑެމީ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ނ. ހޮޅުދޫ މައި ޔޫޓައިލް ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީގެ ޗެއަރމަން މޫސާ އިބްރާހީމް އަދި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގެ އިންޗަރޖް، ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، އިބްރާހީމް ޝުހާދުއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ