މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މީދޫ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ، އުއްމީދު ސްޕޯރޓްސް އެކެޑެމީ ރަސްމީކޮަށް ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 138 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި އެކެޑެމީގައި، އަންހެން 58، އަދި ފިރިހެން 80 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގައި މި އެކެޑެމީގެ މަޤްޞަދަކީ، ރ. މީދޫގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާޤު ކުރިއެރުވުމާއި، ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހެދިބޮޑުވާ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. 7...
"ސިހުރާއި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ" މިނަމުގައި ރ. މީދޫގައި މިރޭ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރ. މީދޫ، އުންމީދު ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙް އަދި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބް ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރާ މި ދަރުސް ދެއްވާނީ، އައްޝެއިޚް އަޙުމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމްއެވެ. މި ޚާއްޞަ މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިރޭ 8:30 ގައެވެ. ދަރުސް އޮންނާނީ، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...
ރ. މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ، ނެޓްބޯޅަ، ފުޓްސަލް، ހޭންޑްބޯލް، ވޮލީ، ބެޑްމިންޓަން އަދި ޕީ.އީ ދަސްކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެކަޑަމީގައި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށްްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. މި އެކަޑަމީ ހުޅުވުމުގެ މަޤުސަދުގެ ގޮތުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނަނީ، ރަށުގެ ކުދިންނަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ތަަރައްޤީ ކޮށްދިނުމާއި...