މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

މާލެއިން ކަރަންޓީނަށް އައި ބަޔަކު އަލިފުއްޓާއި ވާދޫންވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެއިން ކަރަންޓީނަށް އައި ބަޔަކު އަލިފުއްޓާއި ވާދޫންވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އަލިފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންވެސް ތިބީ ކަރަންޓީންގައި ކަމުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓް ނުވާތީ އެރަށް މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ވާދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާވެސް ހުރީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ